STUUDIO DECORENTO RENDITINGIMUSED

 1. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi elanik, kes on vähemalt 18 aastat vana. Rendilepingu sõlmimiseks peab Rentnikul kaasas olema kehtiv isikuttõendav dokument.
 2. Rendileandja on Stuudio DecoRento nime all tegutsev Voolmar OÜ (reg 11137512)
 3. Inventar on rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese või esemed, mille loetelu ja seisukord fikseeritakse üleandmisel.
 4. Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditudinventari väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Baasrendiperiood on 48h, väljastamis- ja tagastamispäev loetakse rendiaja sisse.  
 5. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel).
 6. Renditava inventari väljaandmine ja tagastamine toimub kokkulepitud ajal aadressil Peetri 28, Tartu, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
 7. Rentnikul on võimalik tellida inventari tansportimiseks transporditeenust rendileandja poolt, sel juhul lisandub rendihinnale transpordikulu vastavalt hinnakirjale.
 8. Inventari on erikokkuleppel võimalik saata Rentnikule kullerteenusega rentniku vastutusel. Kullerteenuse kasutamisel lisandub rendihinnale transpordikulu vastavalt vedaja hinnakirjale (Rentniku valikul). Kullerteenusega ei saadeta klaasist ja muid kergelt purunevaid esemeid.  
 9. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul,  kui inventar saadi, enne laenutustoodete kasutamist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 10. Rentnik kohustub inventari õigeaegselt tagastama. Soovi korral võib inventari rendiaega pikendada. Rendiaja pikendamine saab toimuda vaid kokkuleppel rentijaga lisatasu eest, mis on 30% rendisummast/lisapäev.
 11. Kui Rentnik ei tagasta renditavat inventari õigeaegselt, on Rentnikul õigus küsida täiendavat renditasu iga viivitatud päeva eest.
 12.  Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt ja mitte loovutada kolmandatele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ning  renditud inventari ilma Rendileandja loata.
 13. Rentnikul ei ole õigust inventari ise parandada ega remontida. Inventari kahjustamise korral, kui inventari on võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama Voolmar OÜ-le inventari remondi kulutused. Juhul, kui inventari ei ole võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses (rendihind x 5).
 14. Renditud inventari kaotsimineku korral on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses (rendihind x 5).
 15. Tagastatav inventar peab olema puhas ja pakitud samadesse pakenditesse, milles olid rendile andes. Inventar on puhas siis, kui seda on võimalik järgmisele kliendile otse üle anda. Voolmar OÜ pesuteenuse hind on 30% toote rendihinnast.
 16. Vaasid ja lauanõud tuleb tagastada pestult, küünlajalgadelt tuleb eemaldada küünlarasv.
 17.  Tekstiilid antakse Rentnikule üle puhtalt ja triigitult, tagastatakse pesemata, selleks ettenähtud pakendis.
 18. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsijälgede eemaldamine jne, keemilise puhastuse vajadusel lisandub see kulu lõpparvele.
 19. Tekstiile ei ole lubatud triikida, õmmelda, pesta, pesumajja viia, kinnitada naeltega ja klambritega ja on lubatud kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 20.  Tellimuse kinnitus ja inventari broneerimine kindlaks kuupäevaks jõustub ettemaksuarve laekumise hetkest, ettemaks on 25% lõpparvest.
 21. Tellimuse loobumisel vähem kui 1 nädal enne algavat rendiperioodi, on Voolmar OÜ-l õigus pidada 50% kinni tehtud ettemaksust. Tellimuse loobumisel vähem kui 72 tundi enne algavat rendiperioodi, on Voolmar OÜ-l õigus pidada täies mahus kinni tehtud ettemaks.
 22. Rendileandjal on õigus nõuda inventari eest tagatisraha, mis pärast lepingu lõppemist tagastatakse Rentnikule.
 23. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, juhul kui Rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud inventari.
 24. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud inventari kasutamisel Rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud inventari kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandale isikule.
 25. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.
 26. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.